Skip to content

Tìm kiếm Lead

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong danh sách khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Lead

1. Mở danh sách Lead

Chọn chức năng Lead (1) sau đó chọn Search Lead (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Lead.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

3. Mở Lead

Chọn khách hàng tiềm năng cần mở (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Lead