Skip to content

Chuyển đổi Student từ Lead

1. Giới thiệu

Tính năng này giúp nhân viên chuyển đổi các thông tin sẵn có của khách hàng tiềm năng tiếp cận trước đó thành khách hàng.
Việc chuyển từ Lead sang Student được thực hiện khi một KH tiềm năng mà nhân viên bán hàng theo đuổi chính thức bắt đầu sử dụng dịch vụ của trung tâm.
Việc chuyển đổi này thực hiện tự động khi chuyển đổi Opportunity thành Enrolment hoặc có thể chuyển đổi trực tiếp theo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Chuyển đổi Student từ Lead

(Xem ở 02. Student/ f. Chuyển đổi Student từ Lead)