Skip to content

Tạo mới Student

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới học sinh.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Student

1. Tạo mới Student

Vào menu Student (1), chọn Create Student (2) để tạo mới học sinh.

2. Nhập thông tin Student

1. Thông tin chung

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Student (nếu có).

1.1 Code (1): Mã học sinh được chạy tự động và có thể điều chỉnh
1.2 First name (2) : Tên học sinh
1.3 Last name (3) : Họ học sinh

2. Thông tin liên hệ

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin liên hệ tại Việt Nam và nước ngoài (nếu có).

Nhập Số điện thoại liên hệ tại Việt Nam (1) (bắt buộc).

3. Nhấn Save để lưu thông tin Student. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

3. Thông tin chi tiết Student