Skip to content

Tìm kiếm Student

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm học sinh trong danh sách học sinh.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Student

1. Mở danh sách Student

Chọn chức năng Student (1) sau đó chọn Search Student (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Student.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn Add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

3. Mở Student

Chọn Student (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Student