Skip to content

Tạo Enrolment

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới Enrolment từ màn hình khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Enrolment

1. Mở Màn hình Detail Student

Tìm kiếm Student, sau đó mở Student

(Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm Student)

2. Tạo mới Enrolment

1. Tại khung Enrolment, chọn Create (1) để tạo mới

2. Nhập thông tin Enrolment

Nhập đầy đủ thông tin Enrolment tương tự bước tạo Enrolment trong màn hình Create Enrolment.

(Xem thêm tạo mới Enrolment)

3. Thông tin Enrolment