Skip to content

Chuyển đổi Student từ Lead

1. Giới thiệu

Tính năng này giúp chuyển đổi các thông tin sẵn có của Lead tiếp cận trước đó thành Student.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Chuyển đổi Student từ Lead

Tại màn hình chi tiết Lead, chọn nút Convert (1).

3. Thông tin Student

Sau khi chuyển đổi sẽ hiện ra màn hình thông tin Student.

Lưu ý

Khi chuyển Opportunity thành Enrolment chương trình sẽ tự động chuyển đổi Lead sang Student. (Xem cách chuyển đổi opportunity thành enrolment)