Skip to content

Tạo mới Opportunity

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới báo giá cho Student hoặc Lead. Báo giá ở đây là báo giá học phí của từng khóa học của trường mà du học sinh đăng ký.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Opportunity

1. Tạo mới Opportunity

Vào menu Opportunity (1), chọn Create Opportunity (2) để tạo mới báo giá

2. Nhập thông tin Opportunity

1. Thông tin chung

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Opportunity (nếu có).

1.1 Nhập Name (1)
1.2 Nhập Opportunity date (2)
1.3 Nhập Amount (3). Đây là học phí của khóa học mà học sinh đăng kí học.
1.4 Chọn Status (4) trạng thái báo giá.

2. Chọn Lead hoặc Student gửi báo giá

2.1 Chọn biểu tượng tìm kiếm (1) để mở danh sách Lead hoặc Student, nếu Lead hoặc Student đã có sẵn trong hệ thống
2.2 Chọn Lead tạo Enrolment (2)
2.3 Chọn Select (3)
2.4 Chọn dấu + để thêm nhanh Lead (4) hoặc Student, (Xem thêm tạo mới Lead)

3. Chọn School của khóa học

3.1 Chọn biểu tượng tìm kiếm (1) để mở danh sách trường, nếu trường đã có sẵn trong hệ thống 3.2 Chọn trường theo từng khóa học (2)
3.3 Chọn Select (3)
3.4 Chọn dấu + để thêm nhanh School (4), (Xem thêm tạo mới School)

3. Nhấn Save để lưu thông tin. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

4. Thông tin chi tiết Opportunity