Skip to content

Tìm kiếm Opportunity

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Opportunity trong danh sách Opportunity.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Opportunity

1. Mở danh sách Opportunity

Chọn chức năng Opportunity (1) sau đó chọn Search Opportunity (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Opportunity.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

3. Mở Opportunity

Chọn Opportunity (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Opportunity