Skip to content

Chuyển Opportunity thành Enrolment

1. Giới thiệu

Sau khi học sinh đăng ký thành công khóa học của trường, nhân viên sẽ chuyển Opportunity thành Enrolment.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước chuyển Opportunity thành Enrolment

1. Mở màn hình chi tiết Opportunity

2. Chọn nút Convert (1)

3. Thông tin Enrolment

Sau khi chuyển đổi sẽ xuất hiện màn hình Enrolment.

Lưu ý

Khi chuyển Opportunity thành Enrolment chương trình sẽ tự động chuyển đổi Lead sang Student.