Skip to content

Enrolment

1. Giới thiệu

Enrolment là những khóa học riêng của từng trường mà Student theo học. Enrolment bao gồm nhiều học kì có thời gian bắt đầu và kết thúc khác nhau.
Phần mềm giúp theo dõi thông tin Enrolment và thời hạn thanh toán cho từng đợt. Việc theo dõi thời gian hết hạn từng đợt thanh toán giúp trung tâm thông báo nhắc nhở Student đóng học phí cho trường đúng thời hạn.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8