Skip to content

Tạo mới Enrolment

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo Enrolment.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Enrolment

1. Tạo Enrolment

Vào menu Enrolment (1), Create Enrolment (2)

2. Nhập thông tin Enrolment

1. Thông tin chung

1.1 Code (1) tự động chạy
1.2 Nhập Name (2)
1.3 Chọn Contract date (3)

2. Chọn Student

2.1 Chọn Tìm kiếm Student (1)
2.2 Chọn Student (2)
2.3 Chọn Select Select (3)

3. Chọn School


3.1 Bấm nút Tìm kiếm School (1)
3.2 Chọn School (2)
3.3 Bấm nút Select (3)

4. Nhập Amount, Commission Rate, Sub Agent

4.1 Nhập Amount (1) là học phí của khóa học
4.2 Nhập Commission Rate (2) tỷ lệ hoa hồng được chia từ School cho khóa học này.
4.3 Chọn Sub Agent (3) là những công ty giới thiệu học sinh qua trung tâm.
4.4 Nhập Sub Agent Commission Rate (4) tỷ lệ hoa hồng chia cho Sub Agent. Hoa hồng được chia cho từng Sub Agent theo từng Enrolment mà học sinh theo học.

5. Ngày bắt đầu và kết thúc khóa học

5.1 Nhập Starting date (1)
5.2 Nhập Ending date (2)

6. Thời hạn thanh toán và số tiền thanh toán

6.1 Nhập ngày đến hạn thanh toán theo từng đợt (1)
6.2 Nhập số tiền thanh toán theo từng đợt (2)

Lưu ý

Chương trình sẽ căn cứ vào ngày payment để nhắc nhở thanh toán trên hệ thống trước 3 tháng.

7. Nhấn Save để lưu Enrolment. Trường hợp không save thì ấn Cancel

3. Thông tin chi tiết Enrolment