Skip to content

Tìm kiếm Enrolment

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Enrolment trong danh sách Enrolment.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Enrolment

1. Mở danh sách Enrolment

Chọn chức năng Enrolment (1) sau đó chọn Search Enrolment (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Enrolment.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

3. Mở Enrolment

Chọn Enrolment (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Enrolment