Skip to content

Tìm kiếm Payment

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Payment trong danh sách Payment.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Payment

1. Mở danh sách Payment

Chọn chức năng Payment (1) sau đó chọn Search Payment (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Payment.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở Payment

Chọn Payment (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Enrolment