Skip to content

Tìm kiếm School

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm School trong danh sách School.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm School

1. Mở danh sách School

Chọn menu School (1) sau đó chọn Search School (2) để hiển thị danh sách School

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

(Tìm hiều thêm về tính năng tìm kiếm)

3. Mở School

Chọn School (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết School