Skip to content

Tìm kiếm School invoice

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm School invoice trong danh sách Invoice.
Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm School invoice

1. Mở danh sách School invoice

Chọn menu School invoice (1) sau đó chọn Search School invoice (2) để hiển thị danh sách School invoice.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

(Tìm hiều thêm về tính năng tìm kiếm)

3. Mở School invoice

Chọn School invoice (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết School invoice