Skip to content

Tạo thông tin ngân hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới thông tin các tài khoản ngân hàng của công ty. Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo thông tin ngân hàng

1. Tạo thông tin ngân hàng

1.1 Chọn menu School invoice (1)
1.2 Chọn Search bank detail (2)
1.3 Chọn Create (3)

2. Nhập thông tin ngân hàng

Nhập các thông tin cần thiết về ngân hàng, sau đó nhấn Save (1)