Skip to content

Tạo Receipt

1. Giới thiệu

Khi nhận được thanh toán của trường học cho school invoice, nhân viên sẽ vào tạo receipt nhận tiền theo các bước được hướng dẫn bên dưới.
Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Receipt

1. Tạo Receipt

Vào menu Receipt (1), Create Receipt (2)

2. Nhập thông tin Receipt

1. Thông tin chung

1.1 Code (1) chương trình tự động chạy
1.2 Nhập Name (2)
1.3 Chọn Payment Level (3)
1.4 Nhập Amount (4) là số tiền trường học thanh toán.
1.5 Chọn phương thức thanh toán Method (5)
1.6 Chọn ngày trả Date (6)
1.7 Nhập Finance charge (7) là phí ngân hàng (nếu có)

2. Chọn School invoice

2.1 Bấm nút Tìm kiếm (1)
2.2 Chọn School invoice (2) nhận tiền
2.3 Chọn Select (3)

3. Nhấn Save để lưu Receipt. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

4. Thông tin Receipt