Skip to content

Tìm kiếm Receipt

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Receipt trong danh sách Receipt.
Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Receipt

1. Mở danh sách Receipt

Chọn menu Receipt (1) sau đó chọn Search Receipt (2) để hiển thị danh sách Receipt.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

(Tìm hiều thêm về tính năng tìm kiếm)

3. Mở Receipt

Chọn Receipt (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Receipt