Skip to content

Báo cáo Payment Forecast

1. Giới thiệu

Báo cáo này dùng để dự đoán thanh toán của các học sinh cho Enrolment trong tương lai.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Báo cáo Payment forecast

1. Mở báo cáo Payment forecast

Chọn chức năng Report (1) sau đó chọn Payment forecast (2) trong Danh sách Report

2. Chọn thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn thời gian (1) chạy dữ liệu
2.2 Chọn trường (2)
2.3 Chọn nút Search (3) để chạy báo cáo
2.4 Chọn nút Clear (4) để xóa dữ liệu tìm kiếm trước đó

3. Kết quả tìm kiếm

3. Xuất file báo cáo Payment forecast

(Xem ở 09. Report/ Tính năng chung của báo cáo)