Skip to content

Tạo Target list

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo Target list mới. Target list là nhóm khách hàng được tạo để gửi email quảng cáo. Mỗi nhóm khách hàng tương ứng một Target list.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Target list

1. Tạo Target list

Hình đợi sửa

Chọn chức năng Target list (1) chọn Create target list (2)

2. Nhập thông tin Target list

2.1 Nhập Name (1)
2.2 Chọn Type (2)
2.3 Chọn Start date (3)
2.4 Chọn End date (4)

3. Nhấn Save để lưu Target list. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

4. Thông tin Target list

3. Thêm Lead và Student vào Target list

1. Add Lead

Tại màn hình thông tin Target list

Trong Lead chọn Add (1) sau đó chọn Lead muốn Add (2) và Select (3)

2. Add Student

  • Tượng tự như Add Lead ở phần trên.

3. Danh sách target list sau khi hoàn tất