Skip to content

Tìm kiếm Target list

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Target list đã có trong danh sách Target list.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Target list

1. Mở danh sách Target list

Chọn chức năng Target list (1) sau đó chọn Search Target list (2).

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở danh Target list

Chọn Target list (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Target list