Skip to content

Quản lý người sử dụng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tạo, phân quyền và quản lý người sử dụng trên phần mềm.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo mgười sử dụng

1. Tạo Nhân viên mới

1. Vào menu Employee/ Create Employee

Chọn chức năng Employee (1) sau đó chọn Create Employee (2) để tạo nhân viên mới.

2. Nhập thông tin nhân viên

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Student (nếu có).

2.1 Nhập Name (1)
2.2 Nhập Email (2)
2.3 Đánh dấu vào ô tạo Create user (3) nếu muốn tự động tạo mới tài khoản người dùng cho nhân viên.

3. Nhấn Save để lưu nhân viên. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

2. Tìm nhân viên

1. Mở danh sách nhân viên

Chọn chức năng Employee (1) sau đó chọn Search Employee (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các nhân viên.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1. Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2. Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3. Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4. Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

3. Mở nhân viên

Chọn Nhân viên (1) sau đó chọn Open(2).

4. Xem thông tin chi tiết nhân viên

3. Tạo người sử dụng

1. Tạo người sử dụng mới

Lưu ý

Nếu đã đánh dấu vào ô Create User khi tạo nhân viên mới thì không cần thực hiện bước này.

Chọn menu Administrator (1) sau đó chọn User (2), chọn nút Create (3) để tạo người dùng mới.

2. Nhập thông tin người dùng

2.1 Nhập Name (1)
2.2 Chọn Type (2)
2.3 Chọn Reference (3). Reference là nhân viên đã được tạo sẵn
2.4 Nhập User name (4)
2.5 Nhập Password (5)
2.6 Chọn User group (6). User group được tạo trong phần Administrator/ User group

3. Nhấn Save để lưu người dùng. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel