Skip to content

Quản lý nhóm người dùng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo và quản lý nhóm người dùng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tạo nhóm người dùng

1. Tạo nhóm người dùng mới

Chọn menu Administrator (1) sau đó chọn User group (2), chọn nút Create (3) để tạo nhóm người dùng mới.

2. Nhập thông tin cơ bản

2.1 Nhập Name (1)
2.2 Nhập Description (2)

3. Phân quyền nhóm người dùng trên chức năng (Role)

Đánh dấu vào tính năng được quyền sử dụng

4. Nhấn Lưu để lưu nhóm người dùng. Trường hợp không lưu thì ấn hủy