Skip to content

Tạo mới Support

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới hỗ trợ khách hàng. Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Support

1. Tạo mới Support

Vào menu Support(1), chọn Create Support (2) để tạo mới hỗ trợ

2. Nhập thông tin Support

1. Thông tin chung

1.1 Nhập Subject(1)
1.2 Nhập Description (2)

2. Thông tin chi tiết

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Support (nếu có).

2.1 Nhập Lead (1) nếu khách hàng cần hỗ trợ là Lead
2.2 Nhập Client (2) nếu khách hàng cần hỗ trợ là Client 2.3 Chọn Type (3) loại vấn đề của khách hàng 2.4 Chọn Status (4) tình trạng của vấn đề khách hàng cần hỗ trợ 2.5 Nhập ngày phát sinh vấn đề của khách hàng Open date (5) 2.6 Nhập ngày hoàn tất việc hỗ trợ khách hàng Close date (6) 2.7 Nhập Solution (7) 2.8 Chọn Assign employee (8) 2.9 Chọn Upload attachment (9) để tải tệp tin đính kèm có liên quan

3. Nhấn Save để lưu thông tin. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel