Skip to content

Tìm kiếm Support

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm Support trong danh sách Support.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Tìm kiếm Support

1. Mở danh sách Support

Chọn chức năng Support (1) sau đó chọn Search Support (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách Support.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn add Filter để thêm tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Nhập khoảng No. (3) số thứ tự của Support cần tìm 2.3 Bấm nút Search để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Clear (4)

3. Mở Support

Chọn Support (1) sau đó chọn Open (2).

4. Xem thông tin chi tiết Support