Skip to content

Tính năng Upload document

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

Trường hợp 1: Khi khách hàng gửi Email vào hộp thư Support

1. Giới thiệu

Khi khách hàng gửi mail vào hộp thư Support là Lead/ Client trong hệ thống và có địa chỉ email giống với email trong hệ thống thì hệ thống sẽ tự động liên kết với tên của Lead/ Client. Nhân viên sẽ vào chuyển từ Support sang Document/ Note.

2. Các bước chuyển đổi Support thành Document/Note

(Xem ở 12. Support/ c. Chuyển đổi Support)

## Trường hợp 2: Từ hộp thư Support gửi mail cho Lead/Client

###1. Giới thiệu

Khi nhân viên gửi mail bất kỳ đến email của Lead/Client trên hệ thống và CC đến hộp thư Support thì hệ thống tự động liên kết với Lead/Client và mail sẽ được chuyển thành Document (trong trường hợp mail có Attachment) hoặc Note.

## Trường hợp 3: Email bất kỳ Forward đến hộp thư Support.

###1. Giới thiệu

Khi một email bất kỳ được Forward đến hộp thư Support sẽ đươc lưu trong Support và nhân viên sẽ tự lên chuyển về Document/Note