Skip to content

Chuyển đổi khách hàng từ KH tiềm năng

1. Giới thiệu

Tính năng này giúp nhân viên chuyển đổi các thông tin sẵn có của khách hàng tiếp cận trước đó thành khách hàng.
Việc chuyển từ KH tiềm năng thành Khách hàng được thực hiện khi một KH tiềm năng mà nhân viên bán hàng theo đuổi chính thức bắt đầu mua hàng của công ty.
Việc chuyển đổi này thực hiện tự động khi chuyển đổi báo giá thành đặt hàng hoặc có thể chuyển đổi trực tiếp theo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Chuyển đổi khách hàng từ KH tiềm năng

Tại màn hình chi tiết thông tin khách hàng tiềm năng, chọn nút chuyển đổi (1).

3. Thông tin khách hàng

Sau khi chuyển đổi sẽ hiện ra màn hình thông tin khách hàng.

Lưu ý

Khi chuyển báo giá thành đặt hàng chương trình sẽ tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang khách hàng. (Xem cách chuyển đổi báo giá thành đơn hàng)