Skip to content

Tìm kiếm khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tìm kiếm khách hàng đã tạo.

Hướng dẫn này áp dụng:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm Khách hàng

1. Mở danh sách Khách hàng

Chọn chức năng Khách hàng (1) sau đó chọn Tìm khách hàng (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các khách hàng.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở Khách hàng

Chọn Khách hàng (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết Khách hàng

5. Xem toàn bộ khách hàng bao gồm những khách hàng đã ẩn