Skip to content

Theo dõi hỗ trợ khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới và cập nhật tình hình hỗ trợ Khách hàng.
Phần hỗ trợ bao gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận hỗ trợ
2. Phân công, chuyển thông tin yêu cầu xử lý
3. Hoàn tất hỗ trợ: Đóng, nhập giải pháp
4. Tìm kiếm và theo dõi hỗ trợ

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước theo dõi hỗ trợ khách hàng

1. Tiếp nhận hỗ trợ

1. Tạo mới hỗ trợ cho khách hàng cách 1


Mở thông tin chi tiết khách hàng. Xem phần tìm kiếm khách hàng. Sau đó chọn Tạo mới (1) trong phần Hỗ trợ

2. Tạo mới hỗ trợ cho khách hàng cách 2

Chọn chức năng hỗ trợ (1) sau đó chọn Tạo hỗ trợ (2)

3. Nhập nội dung khách hàng cần hỗ trợ

2.1 Nhập tiêu đề nội dung (1)
2.2 Chọn trạng thái (2) Mới.
2.3 Chọn nút Tải lên để đính kèm tập tin (3)

2. Phân công, chuyển thông tin yêu cầu xử lý

2.1 Thay đổi trạng thái

Mở chi tiết hỗ trợ, chỉnh trạng thái (1) về lên kế hoạch hoặc đang thực thi

2.2 Phân công người chịu trách nhiệm

2.2.1 Tìm kiếm (1)
2.2.2 Chọn nhân viên chịu trách nhiệm (2)
2.2.3 Chọn (3)

3. Hoàn tất hỗ trợ: Đóng, nhập giải pháp

Mở chi tiết hỗ trợ, nhập giải pháp (1) sau đó chỉnh trạng thái (1) về đóng.

4. Tìm kiếm và theo dõi hỗ trợ

1. Tìm kiếm hỗ trợ mở

1.1 Thêm tìm kiếm (1)
1.2 Trạng thái Mới, Lên kế hoạch, Đang thực hiện (2)
1.3 Bấm nút tìm kiếm (3) để bắt đầu tìm kiếm
1.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

2. Tìm kiếm hỗ trợ đóng


2.1 Thêm tìm kiếm (1)
2.2 Trạng thái Đóng, Phản hồi, Hoàn tất (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm (3) để bắt đầu tìm kiếm
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

3. Tìm kiếm hỗ trợ có giải pháp

Trong trường hợp muốn tìm kiếm lại giải pháp cũ đã từng hổ trợ khách hàng, chúng ta có thể tìm kiếm theo từ khóa của nội dung

3.1 Thêm tìm kiếm (1). Thêm tìm kiếm nội dung
3.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
3.3 Chọn tìm kiếm (3)