Skip to content

Theo dõi hoạt động khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới, cập nhật những hoạt động và ghi chú liên quan đến Khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Thêm mới Công việc và phân công

1. Thêm mới Công việc

Mở thông tin chi tiết khách hàng. Xem phần tìm kiếm khách hàng. Sau đó chọn Tạo mới trong phần Công việc (1)

2. Nhập nội dung Công việc

2.1 Nhập tiêu đề nội dung (1)
2.2 Nhập nội dung chi tiết (2)
2.3 Chọn trạng thái (3) Mới hoặc Đang theo dõi
2.4 Chọn nút Tải lên để đính kèm tập tin (4)

3. Phân công Công việc

3.1 Chọn tìm kiếm (1)
3.2 Chọn người chịu trách nhiệm (2)
3.3 Nhấn nút Chọn (3)
3.4 Chọn ngày hết hạn hoàn thành công việc (4)
Người chịu trách nhiệm là Nhân viên đã được tạo trong hệ thống.

4. Chọn nút Lưu để lưu Công việc

5. Hoàn tất Công việc

Lưu ý

Toàn bộ công việc ở trạng thái hoàn tất được thể hiện ở trong bảng ghi chú.

Mở màn hình chi tiết công việc/ Ghi chú, thay đổi trạng thái sang Hoàn tất.

6. Thêm mới ghi chú

Tạo ghi chú trong trường hợp muốn lưu trữ các thông tin khách hàng bao gồm: nội dung Email và các ghi chú khác.

1. Nhập nội dung Ghi chú

2.1 Nhập tiêu đề nội dung (1)
2.2 Nhập nội dung chi tiết (2)
2.3 Chọn trạng thái (3)
2.4 Chọn nút Tải lên để đính kèm tập tin (4)

7. Danh sách các Công việc/ Ghi chú

Xem phần Công việc và Ghi chú trong thông tin chi tiết khách hàng.

1. Bảng công việc cá nhân

Xem bảng công việc cá nhân ở màn hình chính.