Skip to content

Theo dõi hoạt động khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới khách hàng là công ty tổng , và công ty con.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Công ty tổng

Trong mục Tạo Khách hàng như ở phần (Thêm thông tin khách hàng)

Nếu là công ty tổng thì tích vào công ty (1)

1. Xem thông tin công ty

Tích vào Gồm các chi nhánh để xem hoạt động của công ty con

3. Công ty con

3.1 Chọn tìm kiếm (1)
3.2 Chọn công ty tổng (2)
3.3 Chọn (3)

1. Thông tin công ty

Tại phần thông tin công ty có thể thấy được công ty tổng.