Skip to content

Khách hàng tiềm năng

1. Giới thiệu

Khách hàng tiềm năng là những khách hàng đã có thông tin nhưng chưa từng mua hàng của công ty. Những khách hàng đó có khả năng mua hàng của công ty nên việc theo dõi khách hàng tiềm năng sẽ giúp gia tăng cơ hội bán hàng của công ty.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading