Skip to content

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm KH tiềm năng trong danh sách KH tiềm năng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

1. Mở danh sách Khách hàng tiềm năng

Chọn chức năng KH tiềm năng (1) sau đó chọn Tìm KH tiềm năng (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các sản phẩm.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3)
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở Khách hàng tiềm năng

Chọn Khách hàng tiềm năng (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết Khách hàng tiềm năng