Skip to content

Theo dõi hoạt động khách hàng tiềm năng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới, cập nhật những hoạt động và ghi chú liên quan đến Khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước theo dõi hoạt động khách hàng tiềm năng

Tương tự theo dõi hoạt động khách hàng.

(Xem ở 01. Khách hàng/f. Theo dõi hoạt động khách hàng)