Skip to content

Chuyển đổi khách hàng từ KH tiềm năng

1. Giới thiệu

Hướng dẫn chuyển đổi từ những KH tiềm năng có thể chuyển đỗi thành khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước chuyển đổi khách hàng từ KH tiềm năng

(Xem ở 01. Khách hàng/ b. Chuyển đổi khách hàng từ KH tiềm năng)