Skip to content

Tìm kiếm đơn hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tìm kiếm lại đặt hàng, hóa đơn đã được tạo.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm đơn hàng

1. Mở danh sách bán hàng

Chọn chức năng Bán hàng (1) sau đó Chọn Bán hàng (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các đơn hàng.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở đơn hàng

Chọn đơn hàng (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết đơn hàng