Skip to content

Chuyển đơn đặt hàng thành hóa đơn

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách chuyển đơn đặt hàng thành hóa đơn và in hóa đơn để gửi cho khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước chuyển đơn đặt hàng thành hóa đơn

1. Mở đơn đặt hàng đã tạo

Chọn chức năng Bán hàng (1) sau đó Chọn Bán hàng (2) trên thanh menu. Chọn đơn hàng (3) sau đó nhấn nút Mở (4)

2. Chuyển Đặt hàng thành Hóa đơn

2.1 Tại màn hình thông tin bán hàng chọn nút Sửa (1)

2.2 Sửa Loại "Đặt hàng" thành "Hóa đơn" (1)

3. Nhập số hóa đơn (1)

4. Nhấn Lưu để lưu hóa đơn. Trường hợp không lưu thì ấn hủy.

Lưu ý

Sau khi lưu hóa đơn, số tiền chưa thanh toán sẽ đưa vào số dư của khách hàng .

Sau khi lưu hóa đơn, hàng hóa sẽ bị trừ kho. Doanh thu được tính vào trong Báo cáo.

5. In hóa đơn bằng cách nhấn Tạo biểu mẫu (1) > In hóa đơn (2)

6. In hóa đơn thành công