Skip to content

Thanh toán hóa đơn

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách nhập thanh toán cho đơn đặt hàng, hóa đơn, hóa đơn trả hàng và trả lại tiền cho khách hàng.
Có 2 cách nhập thanh toán:
+ Thanh toán trực tiếp từ đơn đặt hàng/ hóa đơn/ hóa đơn trả hàng
+ Thanh toán từ phần Thanh toán trên thanh menu

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Thanh toán trực tiếp từ đơn đặt hàng, hóa đơn, hóa đơn trả hàng

1. Mở đơn hàng/ hóa đơn cần nhập thanh toán

Chọn chức năng Bán hàng (1) sau đó Chọn Bán hàng (2) trên thanh menu. Chọn đơn hàng/hóa đơn/ hóa đơn trả hàng cần thanh toán (3) sau đó nhấn nút Mở (4)

2. Chọn Thanh toán (1)

3. Tạo thanh toán

3.1 Nhập thông tin thanh toán

Lưu ý

Trong phần thanh toán sẽ hiển thị toàn bộ các hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng đó.

3.1.1 Chọn phương thức thanh toán (1)
3.1.2 Nhập mã phiếu thanh toán. Mã phiếu sẽ được chạy tự động (2)
3.1.4 Nhập nội dung thanh toán (3)
3.1.5 Chọn ngày thanh toán (4)

3.2 Nhập số tiền thanh toán

Lưu ý

Trong cột thanh toán nếu trả lại tiền cho khách hàng thì số tiền có giá trị âm.

3.2.1 Nhập số tiền thanh toán vào từng hóa đơn tương ứng (1)

3.2.2 Nhập phí ngân hàng (2). Nếu phí bên mình chịu thì ghi âm số tiền

3.2.3 Nhập tổng số tiền (3) bằng với tổng nhận. Tổng nhận = Tổng trả + Phí ngân hàng

4. Nhấn Lưu để lưu thanh toán. Trường hợp không lưu thì ấn hủy.

3. Thanh toán từ phần thanh toán trên Menu

1. Tạo thanh toán mới

Chọn chức năng Thanh toán (1) sau đó chọn Tạo Thanh toán (2) trên thanh menu.

2. Nhập thông tin thanh toán

Tượng tự như phần 3.1 trong mục 2 Thanh toán trực tiếp từ đơn đặt hàng. Cần chọn khách hàng và hóa đơn cần thanh toán.

3. Nhập số tiền thanh toán

Tượng tự như phần 3.2 trong mục 2. Thanh toán trực tiếp từ đơn đặt hàng

4. Nhấn Lưu để lưu thanh toán. Trường hợp không lưu thì ấn hủy.

Tượng tự như phần 4 trong mục 2. Thanh toán trực tiếp từ đơn đặt hàng