Skip to content

Tìm kiếm thanh toán

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tìm kiếm lại thanh toán đã tạo.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm thanh toán

1. Mở danh sách thanh toán

Chọn chức năng Thanh toán (1) sau đó Chọn Tìm thanh toán (2) để hiển thị danh sách các phiếu thanh toán.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở phiếu thanh toán

Chọn phiếu Thanh toán (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết thanh toán