Skip to content

Trả hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo hóa đơn trả hàng của khách hàng trong trường hợp hàng bán bị trả lại. Số lượng hàng trả lại phải là số âm và sẽ được cộng vào kho hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Hóa đơn trả hàng của khách hàng

1. Vào menu Bán hàng/ Bán hàng để tạo hóa đơn trả hàng của khách hàng

Chọn chức năng Bán hàng (1) sau đó Chọn Bán hàng (2) trên thanh menu. Chọn nút Tạo mới để tạo bán hàng mới (3)

2. Chọn loại hóa đơn là Trả hàng

3. Chọn khách hàng trả hàng

3.1 Chọn tìm kiếm (1)
3.2 Chọn khách hàng (2)
3.3 Chọn (3)

4. Chọn ngày trả hàng

5. Nhập thông tin trả hàng

Lưu ý

Số lượng hàng trả lại phải nhập âm.

5.1 Chọn sản phẩm. Thông tin sản phẩm, giá và thuế sẽ được cập nhật trên dòng của đơn hàng (1)
5.2 Nhập số lượng, Tổng tiền sẽ được tự động tính (2)
5.3 Chọn kho hàng (3)
5.4 Nhập đơn giá hàng trả (4)
5.5 Nhấn dấu + để thêm dòng (5)
5.6 Nhấn dấu - để xoá dòng (6)

6. Kiểm tra lại tổng số tiền của hoá đơn.

Lưu ý

Số tiền hóa đơn là số âm.

Tổng thanh toán = Tổng tiền trước thuế + Tổng thuế (Không bao gồm phí vận chuyển) - Tổng chiết khấu (nếu có)

7. Nhấn Lưu để lưu hóa đơn. Trường hợp không lưu thì ấn hủy