Skip to content

Giảm giá

1. Giới thiệu

Giảm giá được tạo khi người dùng có các chương trình giảm giá cho từng nhóm khách hàng và sản phẩm trong khoảng thời gian cụ thể.
Có 2 loại giảm giá gồm: Giảm giá trên hóa đơn và giảm giá trên sản phẩm. Giảm giá đơn vị tính là phần trăm (%).

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tạo giảm giá

1. Tạo mới giảm giá


Vào Bán hàng (1) Giảm giá (2) để Tạo mới (3) chương trình giảm giá

2. Nhập thông tin chương trình giảm giá


2.1 Nhập tỷ lệ % giảm giá (1)

2.2 Chọn ngày bắt đầu (2) và ngày kết thúc (3) chương trình

3. Chọn một kiểu giảm giá

Lưu ý

Kiểu giảm giá không thể thay đổi sau khi lưu giảm giá

3.1 Giảm giá trên hóa đơn


3.1.1 Chọn kiểu giảm giá "Trên hóa đơn" (1)

3.1.2 Chọn điều kiện giá trị hóa đơn tối thiểu để được giảm giá (2)

3.2 Giảm giá trên sản phẩm

3.2.1 Chọn kiểu giảm giá "Trên sản phẩm" (1)

3.2.2 Chọn sản phẩm áp dụng giảm giá


Tìm kiếm sản phẩm (1), chọn sản phẩm cần giảm giá (2) và chọn (3)

4. Chọn nhóm khách hàng áp dụng giảm giá trong dạnh mục Nhóm Khách hàng

Lưu ý

Để hiện phần trăm giảm giá vào trong đơn hàng hoặc hóa đơn, khách hàng phải thuộc nhóm khách hàng được chọn giảm giá.


Đánh dấu vào nhóm Khách hàng được áp dụng chương trình giảm giá (1)

5. Nhập mô tả chi tiết giảm giá.

6. Nhấn Lưu để lưu báo giá. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

Lưu ý

Nếu có nhiều chương trình giảm giá chạy cùng thời điểm và trên một nhóm khách hàng, chương trình sẽ tính tổng giảm giá của các chương trình sau đó tự động áp dụng chương trình giảm giá nhiều nhất.