Skip to content

Hàng tặng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách nhập hàng tặng vào trong đơn hàng. Hàng tặng sẽ không ghi nhận giá trị và xem như được giảm giá 100%.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Hàng tặng

1. Tạo giảm giá

Lưu ý

Không chọn vào nhóm khách hàng

2. Tạo hóa đơn hàng tặng

Tạo hóa đơn như bình thường (Xem thêm phần Tạo hóa đơn)

1. Chọn sản phẩm cần tặng

2. Chọn giảm giá trên hóa đơn

Lưu ý

Nếu trên sản phẩm có % giảm giá thì xóa đi, sau đó chọn giảm giá trên hóa đơn

2.1 Tìm kiếm (1)
2.2 Chọn giảm giá 100% (2)
2.3 Chọn (3)

3. Nhấn Lưu để lưu hóa đơn. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

4. Xem chi tiết hóa đơn hàng tặng