Skip to content

Tạo sản phẩm mới

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo sản phẩm mới và dữ liệu tồn kho đầu kỳ.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo sản phẩm mới

1. Tạo sản phẩm mới

Chọn chức năng Sản phẩm (1) sau đó chọn Tạo sản phẩm (2)

2. Nhập thông tin sản phẩm

2.1 Nhập thông tin sản phẩm cơ bản

2.1.1 Mã sản phẩm (1) được chạy tự động hoặc tự điều chỉnh
2.1.2 Chọn Trạng thái (2). Nếu sản phẩm không còn hoạt động thì chọn Ngưng hoạt động.
2.1.3 Nhập Tên sản phẩm (3).
2.1.4 Chọn Loại sản phẩm (4). Loại sản phẩm được tạo trong danh mục Loại sản phẩm.

2.2.1 Bán sản phẩm này

Lưu ý

Trong trường hợp sản phẩm được bán trực tiếp mà không lưu kho thì chỉ đánh dấu vào ô "Bán sản phẩm này".

Đánh dấu vào ô "Bán sản phẩm này" (1) nếu sản phẩm được phép chọn khi lên báo giá, đơn hàng và bán ra.

2.2.2 Sản phẩm lưu kho

Tính năng này giúp theo dõi tình hình nhập xuất tồn và luân chuyển giữa các kho của sản phẩm.

Lưu ý

Trong trường hợp sản phẩm chỉ lưu kho mà không được bán thì chỉ đánh dấu vào ô "Sản phẩm lưu kho".

Đánh dấu tick vào ô "Sản phẩm lưu kho" (2) nếu sản phẩm chỉ được điều chỉnh kho, không được phép chọn khi lên báo giá, đơn hàng và bán ra.

2.3 Nhập số lượng và giá trị đầu kì

Lưu ý

Giá trị ban đầu = Đơn giá * Tổng Số lượng đầu kì
Tổng Số lượng đầu kì là tổng số lượng của các tất cả các kho.


2.3.1 Chọn kho hàng (1)
2.3.2 Nhập số lượng từng kho (2)
2.3.3 Nhấn dấu + để Thêm kho hàng (3)
2.3.4 Nhập giá trị đầu kì trung bình của sản phẩm (4)

2.4 Nhập thông tin Bán hàng

Lưu ý

Đánh dấu vào ô gồm thuế nếu đon giá bán đã bao gồm thuế

2.4.1 Nhập giá bán của sản phẩm (1)
2.4.2 Chọn thuế của sản phẩm cần bán (2)
2.4.3 Chọn bán sản phẩm từ kho hàng nào (3)

2.5 Nhấn Lưu để lưu sản phẩm. Trường hợp không lưu thì ấn hủy