Skip to content

Tìm kiếm sản phẩm

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm đã có trong danh sách sản phẩm.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm sản phẩm

1. Mở danh sách sản phẩm

Chọn chức năng Sản phẩm (1) sau đó chọn Tìm sản phẩm (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các sản phẩm.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Tìm kiếm theo Tên/Mã/Mã vạch

Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
Nhập nội dung tìm kiếm (2)
Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

2.2 Tìm kiếm sản phẩm theo loại


2.2.1 Bấm vào thêm tìm kiếm (1) chọn Loại
2.2.2 Chọn loại sản phẩm cần tìm (2)
2.2.3 Bấm nút tìm kiếm (3) để bắt đầu tìm kiếm .
2.2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở sản phẩm

Chọn sản phẩm (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết sản phẩm

4.1 Thông tin cơ bản

Gồm những thông tin : Mã, Tên, Trạng thái, Loại.

4.2 Thông tin chung

Bao gồm những thông tin : Tổng số lượng hiện có, đang đặt và số lượng đầu kì, hiện có, đang đặt mỗi kho, giá trị sản phẩm.

(Xem ý nghĩa dữ liệu trong thông tin chung)

4.3 Bán hàng

Bao gồm những thông tin : Đơn giá bán, thuế bán, Kho mặc định khi bán ...