Skip to content

Điều chỉnh hàng trong kho

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách điều chỉnh tăng hoặc giảm hàng hóa trong trường hợp hư hỏng, mất, hủy hàng và điều chỉnh hàng sau khi kiểm kho.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước điều chỉnh hàng trong kho

1. Vào menu QL kho/ Điều chỉnh kho để tạo phiếu điều chỉnh mới.

Chọn chức năng QL kho (1) sau đó Chọn Điều chỉnh kho (2) trên thanh menu. Chọn nút Tạo mới để tạo phiếu điều chỉnh mới (3)

2. Thông tin điều chỉnh

2.1 Chọn Loại Điều chỉnh kho (1)
2.2 Số điều chỉnh (2) được chạy tự động
2.3 Ngày điều chỉnh được chạy tự động (3)

3. Nhập thông tin sản phẩm điều chỉnh

Lưu ý

Nếu chỉ điều chỉnh số lượng mà không điều chỉnh giá trị thì nhập đơn giá và giá trị bằng 0.
Đơn giá là giá vốn của hàng hóa.

3.1 Chọn sản phẩm. Thông tin sản phẩm và giá trị trung bình sẽ được cập nhật (1)
3.2 Chọn kho hàng (2)
3.3 Nhập số lượng cần điều chỉnh (3). Nếu điều chỉnh tăng thì nhập số lượng dương (+), điều chỉnh giảm thì nhập số lượng âm (-)
3.4 Nhập giá trị hàng hóa cần điều chỉnh (4)

4. Nhấn Lưu để lưu phiếu điều chỉnh. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

5. Thông tin điều chỉnh