Skip to content

Luân chuyển hàng giữa các kho

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn thao tác chuyển hàng hóa từ kho nay qua kho khác.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước luân chuyển hàng giữa các kho

1. Vào menu QL kho/ Điều chỉnh kho để tạo phiếu chuyển kho mới.

Chọn chức năng QL kho (1) sau đó Chọn Điều chỉnh kho (2) trên thanh menu. Chọn nút Tạo mới để tạo phiếu chuyển kho mới (3)

2. Nhập thông tin phiếu chuyển kho

2.1 Chọn Loại Chuyển kho (1)
2.2 Số phiếu điều chỉnh (2) được chạy tự động và có thể sửa
2.3 Chọn ngày chuyển kho (3)
2.4 Nhập nội dung ghi chú (4)

3. Nhập thông tin sản phẩm chuyển kho

Lưu ý

Nếu chỉ điều chỉnh số lượng mà không điều chỉnh giá trị thì nhập đơn giá và giá trị bằng 0.

3.1 Chọn sản phẩm. Thông tin sản phẩm và giá trị trung bình sẽ được tự động cập nhật (1)
3.2 Chọn kho hàng (2)
3.3 Nhập số lượng cần điều chỉnh (3). Nếu tăng kho thì nhập số lượng dương, giảm kho thì nhập số lượng âm (-)

4. Nhấn Lưu để lưu phiếu chuyển kho. Trường hợp không lưu thì ấn hủy