Skip to content

Theo dõi kho

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách kiểm tra số lượng tồn kho chung và chi tiết mỗi kho và của mỗi sản phẩm.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Kiểm tra số lượng tồn kho

1. Kiểm tra số lượng tồn kho chung

Mở chi tiết thông tin sản phẩm/ Thông tin chung. Xem thêm phần tìm kiếm sản phẩm.

1.1 Số lượng hiện có (1) là số lượng tồn của tổng các kho tại thời điểm hiện tại
1.2 Số lượng khách đang đặt (2) của các đơn hàng tại thời điểm hiện tại
1.3 Số lượng còn lại (3) = Số lượng hiện có - Số lượng khách đang đặt
1.4 Giá trị hiện có (4) là tổng giá trị sản phẩm trong các kho tại thời điểm hiện tại.
1.5 Giá trị trung bình (5) = Giá trị hiện có (4) chia cho tổng số lượng hiện có (1)

2. Kiểm tra chi tiết số lượng tồn kho của từng kho