Skip to content

Theo dõi giao dịch của sản phẩm trong kho

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn theo dõi giao dịch của các sản phẩm trong kho hàng bao gồm: đặt hàng, nhập kho, bán hàng, trả hàng và điều chỉnh hàng trong kho .

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Theo dõi giao dịch

1. Mở chi tiết sản phẩm

2. Chi tiết giao dịch

1. Chi tiết giao dịch nhập kho, bán hàng, trả hàng và điều chỉnh hàng trong kho

Lưu ý

Phần này không bao gồm các giao dịch đặt hàng

1.1 Chọn thời gian xem giao dịch (1)
1.2 Chọn tìm kiếm (2) để tìm kiếm giao dịch
Cột giá trị thể hiện tổng giá vốn hàng hóa của giao dịch tại thời điểm phát sinh
Cột Còn lại thể hiện tổng số lượng hàng hóa còn lại sao khi phát sinh giao dịch

2. Chi tiết giao dịch đặt hàng

2.1 Đánh dấu vào ô xem giao dịch đặt hàng (1)
2.2 Chọn khoảng thời gian (2)
2.3 Chọn nút tìm kiếm (3)