Skip to content

Tìm kiếm kho

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm kho hàng đã có trong danh sách kho hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm kho hàng

1. Mở danh sách kho hàng

Chọn chức năng QL kho (1) sau đó chọn Kho hàng (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các kho hàng.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm (3) để bắt đầu tìm kiếm .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở kho hàng

Chọn kho hàng (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết kho hàng