Skip to content

Tạo danh mục khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo danh mục khách hàng mới. Danh mục khách hàng là nhóm khách hàng được tạo để gửi email quảng cáo. Mỗi nhóm khách hàng tương ứng một danh mục khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo danh mục khách hàng

1. Tạo danh mục khách hàng

Chọn chức năng Email Quảng cáo (1) chọn Danh mục KH (2) sau đó chọn Tạo mới (3)

2. Nhập thông tin danh mục khách hàng

2.1 Danh mục (1)
2.2 Chọn Loại (2)
Nhập các thông tin còn lại nếu có.

3. Nhấn Lưu để lưu danh mục KH. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

4. Thông tin danh mục khách hàng

3. Thêm khách hàng và khách hàng tiềm năng vào danh mục khách hàng

3.1 Thêm khách hàng tiềm năng

Tại màn hình thông tin danh mục KH/ KH tiềm năng

Trong KH tiềm năng chọn Thêm (1) sau đó chọn KH tiềm năng muốn thêm (2) và bấm nút chọn (3)

3.2 Thêm khách hàng

  • Tượng tự như thêm khách hàng tiềm năng ở phần trên.

3.3 Thêm thành công